Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1209/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-10-02

sygn. akt III K 1209/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR. Anna Glijerska-Socha

Protokolant Anna Mendelska

przy udziale Michała Długosza Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r, 2 października 2015 r,

sprawy:

D. S.

urodz. (...) w K.

syna J., D. z domu B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 6 maja 2014 roku w W., woj. (...), wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o wadze 14,39 gram, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14 listopada 2012 roku, sygn. akt III K 445/12, za czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę jednego roku pozbawienia wolności, którą to karę odbył w okresie od dnia 9 marca 2012 roku do dnia 12 lipca 2012 roku i od dnia 8 sierpnia 2013 roku do dnia 8 października 2013 roku,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k.

I.  oskarżonego D. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za czyn ten na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę roku i 8(ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności zalicza zatrzymanie oskarżonego w dniach 6 i 7 maja 2015 r,

III.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci amfetaminy o wadze 14,38 grama, przechowywanego w magazynie dowodów rzeczowych Komendy Wojewódzkiej Policji we W. i zarządza jego zniszczenie,

IV.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania w kwocie 110 (sto dziesięć) złotych i nie wymierza mu opłaty.

Sygnatura akt III K 1209/14

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono następujący

stan faktyczny:

Funkcjonariusze KMP w W.w dniu 6 maja 2014r. P. P.i G. K. (1)podczas wykonywania obowiązków służbowych zauważyli stojący przy wjeździe na nieczynną obwodnicę przy ul. (...)samochód P. nr rej. (...), którym wcześniej poruszał się znany im z wcześniejszych czynności związanych z posiadaniem narkotyków oskarżony D. S.i dokonali kontroli pod kątem posiadania substancji psychotropowej wymienionego pojazdu, w którym przebywał oskarżony D. S.i jego żona E. S. (1). W pojeździe nie ujawniono takich substancji, wobec czego P. P.i G. K. (2)udali się z oskarżonym D. S.do wynajmowanego przez niego mieszkania przy ul. (...)w W.zaś pojazd wraz E. S. (2)zabezpieczyli przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji S. O.i K. P.. Kiedy P. P.i G. K. (1)po zaparkowaniu radiowozu wraz z D. S.udali się w kierunku budynku położonego przy ul. (...)oskarżony D. S.zaczął uciekać w kierunku ul.(...)i po krótkim pościgu został zatrzymany przez G. K. (1)i zakuty w kajdanki . Po wejściu do wynajmowanego mieszkania na pytanie Policjantów o wskazanie miejsca przechowywania narkotyków oskarżony D. S.oświadczył, że są one schowane w szafce pod ubraniami. Po przeszukaniu wskazanych przez niego miejsc narkotyków nie znaleziono. Funkcjonariusze Policji weszli do kuchni , gdzie w zamrażarce, w pudełku po zamrożonej rybie ujawnili woreczek strunowy z foliowymi zawiniątkami z białym proszkiem . Oskarżony D. S.oświadczył Policjantom, że znaleziony przez nich biały proszek to amfetamina, która stanowi jego własność i posiada ją na własny użytek, ponieważ jest od niej uzależniony. Oskarżony wraz z funkcjonariuszami Policji udał się do KMP w W..

Dowód:

notatka urzędowa /k- 1/

protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych /k- 4-6/

zeznania świadka P. P./k- 41, 130/

zeznania świadka G. K. (1) /k- 131-132/

Po dokonaniu analizy ujawnionej w mieszkaniu przy ul.(...) w W.substancji stwierdzono, iż jest to amfetamina o wadze 14, 38 grama.

Dowód:

protokół użycia testera narkotykowego /k- 11

protokół użycia wagi /k- 12/

protokół pobrania próbki średniej /k- 14/

opinia z przeprowadzonych badań z zakresu chemii /k- 66-67/

W związku z powyższym oskarżony D. S.został zatrzymany i osadzony w (...)KMP w W..

Dowód:

protokół zatrzymania osoby /k- 13/

Oskarżony D. S. był dotychczas wielokrotnie karany sądownie, w tym za czyny z art. 62 ust 1 i 58 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14.11.2012r. o sygnaturze akt III K 445/12 D. S. został skazany za czyn z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 9.03.2012r. do dnia 12.07.2012r. i od dnia 8.08.2013r. do dnia 8.10.2013r.

Dowód:

dane o karalności oskarżonego /k- 23/

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14.11.2012r. sygn.akt III K 445/12 wraz z danymi o odbyciu kary / k- 56, 70-71 /

Oskarżony D. S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i na rozprawie głównej. W postępowaniu przygotowawczym trzykrotnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania/k- 20-21/.

Na rozprawie głównej oskarżony wyjaśnił, że przed dniem 6 maja 2014r. przez jego mieszkanie przewijali się różni ludzie, w tym jego znajomy M. C., który mieszkał w nim przez dwa tygodnie , wobec czego nie wyklucza, że amfetamina należała do M. C.. Oskarżony podał, że miał świadomości , że coś takiego jest w lodówce. Podał, że wcześniej nie wspominał o M. C. bo chciał to powiedzieć tylko przed sądem. Oskarżony wyjaśnił, że nie pamięta co mówił Policjantom jak znaleźli woreczek a odnosząc się do oświadczenia z protokołu przeszukania podał, że był wówczas bardzo zdenerwowany Policją i zareagował nerwowo może dlatego, że Policjanci ciągle go zatrzymują. Podał, że jego ucieczka wynikała z faktu, że był zdenerwowany .

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zważył co następuje :

Sprawstwo i wina oskarżonego D. S. co do popełnienia zarzucanego mu czynu nie budzi żadnych wątpliwości .

Na sprawstwo oskarżonego D. S.wskazują zeznania świadków P. P.i G. K. (1)– funkcjonariuszy Policji , którzy dokonali zatrzymania oskarżonego w dniu 6 maja 2014r. i przeszukania wynajmowanego przez niego mieszkania w W.przy ul. (...), podczas którego ujawnili biały proszek . Jak wynika z protokołu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oskarżony D. S.podczas przeszukania oświadczył funkcjonariuszom Policji, że znaleziony przez nich biały proszek w woreczkach strunowych znajdujący się w zamrażarce to amfetaminą stanowiąca jego własność . Oskarżony podpisał się pod protokołem przeszukania nie wnosząc do niego żadnych uwag i zastrzeżeń . Powyższe twierdzenie oskarżonego zawarte w protokole przeszukania pomieszczeń mieszkalnych w pełni koresponduje z zeznaniami świadków G. K. (1)i P. P., którzy konsekwentnie, spójnie, w sposób rzeczowy i szczegółowy przedstawili przebieg zdarzeń z dnia 6 maja 2014r. od momentu ujawnienia pojazdu oskarżonego do momentu przewiezienia oskarżonego do (...)KMP w W.. Funkcjonariusze Policji G. K. (1)i P. P.zgodnie wskazali, że oskarżony przed budynkiem, w którym zamieszkiwał podjął nieudaną próbę ucieczki, natomiast podczas przeszukania kuchni po ujawnieniu w zamrażarce woreczków z białym proszkiem wskazał , że jest to amfetamina, która stanowi jego własność oraz że jest od niej uzależniony . Zeznania wskazanych świadków znajdują potwierdzenie w protokołach użycia testera narkotykowego, użycia wagi, pobrania próbki średniej oraz opinii z przeprowadzonych badań z zakresu chemii. Wyjaśnienia oskarżonego D. S.sąd uznał za niewiarygodne i potraktował je wyłącznie w kategoriach linii obrony . Wyjaśnienia oskarżonego stoją w oczywistej sprzeczności z zeznaniami świadków P. P.i G. K. (1)oraz protokołem przeszukania mieszkania przy ul. (...) . Oskarżony wyjaśniając przed sądem, że znaleziona substancja nie była jego własnością i nie miał świadomości, że znajduje się w zamrażarce oraz że prawdopodobnie stanowiła własność jego znajomego, który przez jakiś czas mieszkał z oskarżonym i jego żoną nie potrafił wskazać dlaczego podczas trzech przesłuchań w postepowaniu przygotowawczym nie wskazywał na powyższe okoliczności, logiczne wyjaśnić dlaczego w takim razie podjął próbę ucieczki sprzed budynku, jeśli jak twierdzi nie wiedział, że w jego mieszkaniu znajduje się substancja psychotropowa oraz dlaczego podpisał się pod oświadczeniem zawartym w protokole przeszukania , że znaleziona substancja to amfetamina, która stanowi jego własność . Twierdzenie oskarżonego, że próba ucieczki oraz powyższe oświadczenie wynikały z jego zdenerwowania tym, że zatrzymuje go Policja jest absurdalne zwłaszcza , gdy uwzględni się, że oskarżony nie po raz pierwszy / co wynika zarówno z zeznań świadków jak i jego danych o karalności / miał do czynienia z tymi samymi funkcjonariuszami Policji , którzy wcześniej wielokrotnie zatrzymywali go w związku z posiadaniem narkotyków. Zeznania świadka G. S.nie wnoszą do sprawy okoliczności istotnych.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że oskarżony D. S. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii albowiem w dniu 9 marca 2012r. wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o wadze 14, 39 grama. W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, iż znaczną ilość narkotyków należy rozumieć jako ilość wystarczającą do jednorazowego zaspokojenia potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych /wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2011-07-14./ IV KK 127/11 , LEX nr 897769, wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2012-03-08 , II A Ka 45/12 LEX nr 1129382/ . Oskarżony działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim a w chwili czynu należy przypisać mu winę albowiem okoliczności ją wyłączające po stronie tegoż oskarżonego nie zachodzą . Oskarżony zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa albowiem był uprzednio skazany wyrokiem Sadu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14.11.2012r. / sygn.. akt III K 445/12/ za czyn z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 9.03.2012r. do 12.07.2012r. i od dnia 8.08.2013r. do dnia 8.10.2013r.

Wymierzając karę oskarżonemu D. S. sąd wziął pod uwagę szereg okoliczności wpływających na jej wymiar. Sąd uwzględnił znaczny stopień społecznej szkodliwości zarzucanego , uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego za przestępstwo podobne oraz popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa . Powyższe stanowią okoliczności obciążające po stronie oskarżonego . Okoliczności łagodzących sąd się nie dopatrzył. Wymierzając oskarżonemu karę sąd baczył by była ona adekwatna tak do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu jak i do osobowości i warunków osobistych oskarżonego. Ponadto sąd uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które orzeczona kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, bacząc przede wszystkim na lokalne i rodzinne środowisko . Mając na względzie powyższe orzeczona wobec oskarżonego D. S. kara nie może zdaniem sądu być uznana za surową przy uwzględnieniu, iż czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 i został popełniony w warunkach art. 64§1 kk . Sąd uznał, iż w odniesieniu do oskarżonego D. S. brak jest przesłanek, które uzasadniałyby zastosowanie dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Dotychczasowe skazania oskarżonego D. S. w tym także za przestępstwa podobne oraz odbywanie kary pozbawienia wolności nie spełniły oczekiwanych rezultatów , czego dowodem jest przedmiotowe postępowanie. Oskarżony D. S. zarzucanego mu czynu dopuścił się niespełna 7 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę za czyn z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii . Wskazane wyżej okoliczności zdaniem sądu dobitnie wskazują na priorytety życiowe oskarżonego , a uprzednia karalność , iż popełniony czyn nie były przypadkowym w jego życiu – wręcz przeciwnie stanowią potwierdzenie rażącego lekceważenia przez niego porządku prawnego. Z tych przyczyn sąd nie zastosował wobec oskarżonego dobrodziejstwa w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności albowiem w ocenie sądu nie byłoby to wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary, w tym zapobieżenia jego powrotowi do przestępstwa. Na warunkowe zawieszenie wykonania kary zasługują bowiem jedynie ci sprawcy przestępstw, co do których istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna a tymczasem dotychczasowy sposób życia oskarżonego wskazuje, iż nie daje oni aktualnie żadnych gwarancji przestrzegania w przyszłości porządku prawnego.

Na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego D. S. kary pobawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w dniach 6 i 7 maja 2014r. .

W oparciu o art. 70 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek dowodu rzeczowego w postaci amfetaminy zarządzając jej zniszczenie. O wydatkach orzeczono na podstawie art. 627 kpk . Sąd odstąpił od wymierzenia oskarżonemu opłaty przy zastosowaniu art. 624§1kpk uznając, że poniesienie opłaty w aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej oskarżonego stanowiłoby dla niego nadmierną uciążliwość .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Glijerska-Socha
Data wytworzenia informacji: