Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1109/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-05-25

Sygn. akt III K 1109/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący S.S.R. Anna Glijerska-Socha

Protokolant Monika Suchecka

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r.

sprawy:

D. S.

urodz. (...) w K.

syna A., Z.z domuŚ.

oskarżonego o to, że:

w dniu 28 maja 2014 r. w W., woj. (...) kierował samochodem marki M. o nr. rej. (...) po drodze publicznej, w ruchu lądowym pomimo orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 07.10.2013 r., sygn. akt VI K 298/13 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat, obowiązującego od 15.10.2013 r. do 15.10.2016 r., przy czym czynu tego dokonał będąc uprzednio karany za umyślne przestępstwa podobne wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23.04.2004 r., sygn. akt II K 272/04 na karę jednego roku pozbawienia wolności,, którą odbył w ramach kary łącznej w okresie od dnia 08 września 2011 r. do 24 kwietnia 2012 r. i od 23 stycznia 2014 r. do 09 kwietnia 2014 r.,

to jest o przestępstwo określone w art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

I.  oskarżonego D. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, z tym, iż przyjmuje, że zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. Akt II K 541/03, za czyn z art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, która to kara została objęta karą łączną 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 kwietnia 2004 r., sygn. akt II K 272/04 i którą oskarżony odbył w okresie od 08 września 2011 roku do 24 kwietnia 2012 roku i 23 stycznia 2014 roku do 09 kwietnia 2014 roku, to jest występku z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za czyn ten na podstawie art. 244 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa i nie wymierza mu opłaty.

Sygnatura akt III K 1109/14

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 7.10.2013r. / sygn. akt VI K 298/13/ orzeczono wobec D. S. za czyn 178a§4 kk w zw. z art. 64§1 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Powyższy wyrok uprawomocnił się w dniu 15.10.2013r.

Dowód:

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 7 października 2013r. / sygn. akt VI K 298/13 /k- 14 /

W dniu 28 maja 2014r. oskarżony D. S. mimo orzeczonego wyżej wskazanym wyrokiem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wsiadł za kierownicę pojazdu marki M. nr rej. (...) . W trakcie jazdy został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej.

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego D. S. /k- 53-55, 89/

Oskarżony D. S. był dotychczas wielokrotnie karany sądownie, w tym wielokrotnie za czyn z art. 244 kk .

Dowód:

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 6 listopada 2001roku , sygn. akt VI K 252/01 /k- 18/

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 25 września 2002roku , sygn. akt VI K 300/02 /k- 10/

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 lipca 2003roku, sygn. akt 541/03 /k- 21/

odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 kwietnia 2004r. sygn. akt II K 272/04 /k- 22

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 11 maja 2006 roku sygn. akt VIII K 95/06 /k- 8/

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 18 czerwca 2009 roku , sygn. akt VIII K 142/09 /k- 7/

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 28 lipca 2009roku, sygn. akt VIII K 370/09 /k- 6/

odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 19 kwietnia 2011roku, sygn. akt. VI K 102/11/ k- 13/

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 7 października 2013roku, sygn. akt VI K 298/13 /k- 14/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 lipca 2003roku, sygn. akt II K 541/03, orzeczono wobec oskarżonego D. S. za czyn z art. 178a§1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk karę roku pozbawienia wolności , która to kara została objęta karą łączną 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 kwietnia 2004roku, sygn. akt II K 272/04 , którą oskarżony odbył w okresie od dnia 8.09.2011r. do dnia 24.04.2012r. i od dnia 23.01.2014r. do dnia 9.04.2014r.

Dowód:

dane o karalności oskarżonego/k- 26-30 /

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 lipca 2003r./ sygn. akt 541/03 /k- 21/

odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 kwietnia 2004r. sygn. akt II K 272/04 /k- 22/

dane o odbyciu kary /k- 20/

Oskarżony D. S. ma na utrzymaniu żonę i 4 dzieci w wieku 3, 6, 8 i 12 lat . Utrzymuje się z prac dorywczych wykonywanych za granicą.

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego D. S. /k- 54, 89/

Oskarżony D. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu . W postępowaniu przygotowawczym wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym podając, że naruszył zakaz, ponieważ wiózł swoją niepełnosprawna żonę na komisję lekarską , natomiast przed sądem odmówił składania wyjaśnień potwierdzając wyjaśnienia złożone na etapie postępowania przygotowawczego .

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zważył, co następuje :

Sprawstwo i wina oskarżonego D. S. odnośnie popełnienia zarzucanego mu czynu nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Na powyższe wskazują wyjaśnienia samego oskarżonego jak również odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 7 października 2013roku, sygn. akt VI K 298/13. Wyjaśnienia oskarżonego korespondują ze wskazanym wyżej wyrokiem. Wobec przyznania się do popełnienia zarzucanego czynu i wyrażenia zgody na ograniczenie postępowania dowodowego poprzez nieprzeprowadzanie dowodu z zeznań świadka J. S. sąd na podstawie art. 388 kpk ograniczył zakres postępowania dowodowego .

Oskarżony D. S. swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona występku z art. 244 kk , który stanowi, iż odpowiedzialności karnej przewidzianej w wyżej wymienionym przepisie podlega ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności , prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany. Oskarżony D. S. w dniu 28 maja 2014. prowadził pojazd mechaniczny marki M. o nr rej. (...) nie stosując się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego na okres lat 3, który rozpoczął bieg od dnia 15.10.2013r. albowiem w tej dacie wskazany wyżej wyrok uprawomocnił się . Nadto oskarżony zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 lipca 2003roku sygn. akt II K 541/03 za czyn z art. 178a§1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę roku pozbawienia wolności , która to kara została objęta karą łączną 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 kwietnia 2004roku sygn. akt II K 272/04 i którą oskarżony odbył w okresie od dnia 8.09.2011 roku do dnia 24.04.2012roku i od dnia 23.01.2014roku do dnia 9.04.2014roku.

W chwili czynu oskarżonemu należy przypisać winę albowiem okoliczności ją wyłączające nie zachodzą.

Wymierzając oskarżonemu D. S. karę sąd wziął pod uwagę jako okoliczność obciążającą wielokrotna karalność oskarżonego , w tym także wielokrotna karalność za przestępstwo podobne , popełnienie zarzucanego czynu w warunkach powrotu do przestępstwa . Za okoliczność łagodzącą uznano przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu choć powyższe nie może mieć znaczenia determinującego wymiar kary wobec faktu , że oskarżony został zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa .

Wymierzając oskarżonemu D. S. karę sąd baczył by była ona adekwatna tak do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu jak i do osobowości i warunków osobistych oskarżonego, przy czym miał na względzie zarówno okoliczności obciążające jak i łagodzącą. Ponadto sąd uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które orzeczona kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa – mając na uwadze przede wszystkim lokalne środowisko oskarżonego. Bacząc na wyżej wymienione okoliczności orzeczona wobec oskarżonego kara roku pozbawienia wolności jawi się jako kara sprawiedliwa. Sąd nie zastosował wobec oskarżonego dobrodziejstwa w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności albowiem w ocenie sądu nie byłoby to wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary, w tym zapobieżenia jego powrotowi do przestępstwa. Na warunkowe zawieszenie wykonania kary zasługują bowiem jedynie ci sprawcy przestępstw, co do których istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna a tymczasem dotychczasowy sposób życia oskarżonego wskazuje, iż nie daje on aktualnie żadnych gwarancji przestrzegania w przyszłości porządku prawnego. Zwraca uwagę przede wszystkim fakt, iż oskarżony D. S. do dnia 9.04.2014r. przebywał w zakładzie karnym, gdzie odbywał karę roku pozbawienia wolności za przestępstwo podobne i po upływie niespełna dwóch miesięcy od opuszczenia zakładu karnego , w trakcie przerwy w odbywaniu kary oskarżony ponownie naruszył porządek prawny dopuszczając się kolejnego przestępstwa podobnego. Należy zatem uznać, iż oskarżony D. S. nie wyciągnął wniosków z dotychczasowych skazań i nawet odbywanie kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne niczego go nie nauczyło . W tej sytuacji brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia wobec oskarżonego pozytywnej prognozy kryminologicznej .

Na podstawie art. 624§1 kpk sąd zwolnił oskarżonego od wydatków zaliczając jej na rachunek Skarbu państwa zaś na podstawie art. 17 ust 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych w zw. z art. 624§1 kpk nie wymierzył mu opłaty uznając, że powyższe uzasadnia sytuacja materialna i rodzinna oskarżonego .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Glijerska-Socha
Data wytworzenia informacji: