Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1048/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-03-18

Sygn. akt III K 1048/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2015r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący S.S.R. Anna Glijerska-Socha

Protokolant Monika Suchecka

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r.

sprawy:

A. S.

urodz. (...) w G.

syna W., D. z domu (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 6 listopada 2014 roku w G. w woj. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował samochodem osobowym marki R. o nr. rej. (...) w ruchu lądowym,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

I.  oskarżonego A. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 178a § 1 k.k. i za czyn ten na podstawie art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. zawiesza warunkowo wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności tytułem próby na okres lat 2 (dwóch),

III.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat,

IV.  na podstawie art. 63 § 2 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy kategorii B, numer (...) od dnia 6 listopada 2014 r. do dnia 18 marca 2015 r.,

V.  na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 500 (pięćset) złotych,

VI.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa i nie wymierza mu opłaty.

Sygnatura akt III K 1048/14

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono

następujący stan faktyczny:

Oskarżony A. S. zamieszkuje w G. przy ul. (...) . Oskarżony w dniu 6 listopada 2014r. w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych/ około 18-19/ spożywał alkohol w postaci piwa. Oskarżony po spożyciu alkoholu wsiadł do samochodu marki R. (...) o nr rej. (...) z zamiarem udania się do pracy i przejechawszy około 2 km , jadąc ulicą (...) uderzył kierowanym przez siebie pojazdem w krawężnik a następnie sklep. Po przybyciu wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Policji oskarżony został przebadany na zawartość alkoholu .

W wyniku przeprowadzonych badań u oskarżonego A. S. o godz. 22.08 stwierdzono o - 0, 84 mg l alkoholu w wydychanym powietrzu a o godz. 22.20 -0, 79 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu .

Dowód:

1.wyjaśnienia oskarżonego /k-11, 44-45/

2.protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości wraz z wydrukami /k- 2-3/

3. notatka urzędowa /k-1/

Oskarżony A. S. nie był dotychczas karany sądownie.

Dowód:

dane o karalności oskarżonego /k- 22/

Oskarżony A. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zważył, co następuje:

Sprawstwo i wina oskarżonego A. S. co do popełnienia zarzucanego mu czynu nie budzi żadnych wątpliwości . Na powyższe wskazują wyjaśnienia samego oskarżonego jak również protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości wraz z wydrukami i notatka urzędowa. Oskarżony po przybyciu na miejsce kolizji funkcjonariuszy Policji przyznał, że prowadził auto a do protokołu badania stanu trzeźwości podał, że spożywał alkohol w postaci piwa .

Oskarżony A. S. swoim działaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 178a§1 kk, który stanowi, iż karze wskazanej w wymienionym przepisie podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Wymierzając oskarżonemu karę sąd wziął pod uwagę jako okoliczność obciążającą znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu wyrażający się zagrożeniem jakie wyżej wymieniony spowodował dla innych uczestników ruchu drogowego. Oskarżony wsiadł za kierownicę pojazdu po około 3 godzinach od zakończenia spożywania alkoholu , przejechał znaczny odcinek drogo - około 2 km- po czym uderzył w krawężnik oraz sklep. O znacznym stopniu społecznej szkodliwości czynu świadczy także stan nietrzeźwości oskarżonego przekraczający ponad trzykrotnie dolny próg stanu nietrzeźwości , który został przewidziany przez ustawodawcę na poziomie 0, 25 mg/ dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu .

Przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność oskarżonego natomiast jako okoliczność łagodzącą uznał przyznanie się oskarżonego do popełnienia czynu . W myśl art. 53§1 kk sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Granice kary w przedmiotowej sprawie określa przepis art. 178a§1 kk , który przewiduje kary alternatywne –grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2. W ocenie sądu wymierzona oskarżonemu za zarzucany mu czyn kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego oraz społecznej szkodliwości czynu, uwzględnia sposób działania oskarżonego a nadto jego właściwości i warunki osobiste oraz osobowość . Przy wymiarze kary sąd uwzględnił nadto cele kary tak w zakresie prewencji szczególnej jak i ogólnej. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary na okres 2 lat próby uznając, że jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Oskarżony nie był dotychczas karany a zaistniałe zdarzenie miało w jego życiu charakter incydentalny . Na podstawie art. 42 §2 kk sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat . Sąd orzekając o czasie trwania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych miał na względzie prewencyjne oddziaływanie tego środka tak w znaczeniu prewencji indywidualnej jak i generalnej. Znaczny stan nietrzeźwości oskarżonego w chwili prowadzenia pojazdu a tym samym znaczne zagrożenie jakie oskarżony spowodował dla innych uczestników ruchu drogowego to przesłanki , które wykluczają zastosowanie obligatoryjnego środka karnego – zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na minimalny przewidziany przez ustawodawcę okres jednego roku. Sytuacja rodzinna oskarżonego winna go dopingować do przestrzegania prawa a możliwe skutki swojego działania oskarżony winien mieć na uwadze zanim wsiadł za kierownicę samochodu. Zatem podnoszone przez oskarżonego w sprzeciwie od wyroku nakazowego okoliczności dotyczące jego sytuacji rodzinnej i konieczność zapewnienia przemieszczania się rodzinie w przedmiotowej sprawie w żadnym razie nie mogą być podstawą do pobłażliwego i łagodnego potraktowania oskarżonego. Na poczet środka karnego – zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych sąd zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy . Na podstawie art. 49§2 kpk orzeczono od oskarżonego na rzecz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł. co wzmacnia dolegliwość orzeczonej kary grzywny dokładając do niej element quasi- odszkodowawczy w postaci przekazania wskazanej wyżej kwoty na rzecz podmiotu, którego jednym z zadań jest działanie naprawiające materialne skutki czynu określonego w art. 178a§1 kk.

Sąd zwolnił oskarżonego od wydatków i nie wymierzył mu opłaty w oparciu o art. 624§1 kpk. Oskarżony ma na utrzymaniu dwoje dzieci a łączny dochód jaki osiąga wraz z małżonką wynosi 2600 zł. Mając na względzie sytuacje materialną i rodzinną oskarżonego oraz wysokość orzeczonego świadczenia pieniężnego sąd uznał za zasadne zwolnienie oskarżonego od ponoszenia kosztów procesu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Glijerska-Socha
Data wytworzenia informacji: