Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 539/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2014-07-30

Sygn. akt II K 539/2014

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Maciej R. Socha

Protokolant: Alicja Krill

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2014 r.

sprawy P. M.

urodz. (...) w W.

syna J. i A. z domu (...)

podejrzanego o to, że:

w okresie od dnia 14 stycznia 2012 roku do dnia 31 maja 2013 roku w W., województwie (...), pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) sp. z o.o. nie zgłosił wniosku o upadłość tej spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających złożenie tego wniosku, z uwagi na utratę przez spółkę możliwości regulowania swoich zobowiązań oraz przekroczenie przez te zobowiązania wartości majątku spółki,

tj. o czyn z art. 586 kodeksu spółek handlowych ;

I.  na podstawie art. 66§1 i 2 kk oraz art. 67§1 kk postępowanie karne przeciwko podejrzanemu P. M. o czyn opisany w części wstępnej wyroku, stanowiący występek z art. 586 kodeksu spółek handlowych, warunkowo umarza na okres próby wynoszący rok ;

II.  zasądza od podejrzanego P. M. na rzecz Skarbu Państwa uzasadnione wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania w kwocie 7.086,99 złotych oraz wymierza mu opłatę w kwocie 100 złotych.

  Sygnatura akt II K 539/2014

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W okresie pomiędzy styczniem 2012 roku a końcem maja 2013 roku podejrzany P. M. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) Spółka z o.o. W okresie pomiędzy styczniem 2012 roku a końcem maja 2013 roku podejrzany P. M. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki (...) Spółka z o.o. zobowiązany był do złożenia wniosku o upadłość, albowiem spółka osiągnęła stratę finansową, która znacznie przekroczyła kapitał spółki, zaś spółka trwale zaprzestała płacić swoje zobowiązania, jednakże takiego wniosku o upadłość tej spółki pomimo powstania warunków uzasadniających złożenie tego wniosku nie złożył.

/Dowód: - wyjaśnienia podejrzanego P. M. – k. 4821-4824 ;

- opinia z zakresu księgowości i rachunkowości wraz z załącznikami –

k. 4626-4791 /.

Podejrzany P. M. nie był uprzednio karany sądownie.

/Dowody: - dane o karalności podejrzanego P. M. – k. 4825 /.

Podejrzany P. M. w trakcie przesłuchania na etapie postępowania przygotowawczego w dniu 7 maja 2014 roku przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ; na posiedzeniu sądowym w dniu 30 lipca 2014 roku podejrzany P. M. zwrócił się o warunkowe umorzenie postępowania karnego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu.

Ponadto Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zważył co następuje:

Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uznać należy, iż sprawstwo i wina podejrzanego P. M. w przedmiocie przypisanego mu czynu nie budzi jakichkolwiek wątpliwości.

Ustalenia stanu faktycznego Sąd poczynił w oparciu o w pełni wiarygodne wyjaśnienia podejrzanego P. M., złożone na etapie postępowania przygotowawczego w dniu 7 maja 2014 roku, kiedy to podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjawił okoliczności jego popełnienia ( świadomość konieczności złożenia wniosku, brak środków spółki na opłacenie wniosku, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki w czasie gdy brat podejrzanego posiadający wiedzę dotyczącą kierowania spółką miał orzeczony sądowy zakaz pełnienia tej funkcji ). Te wyjaśnienia podejrzanego P. M. Sąd uznał za szczere i tym samym wiarygodne. Znamienne zresztą, iż na posiedzeniu sądowym w dniu 30 lipca 2014 roku podejrzany P. M. zwrócił się o warunkowe umorzenie postępowania karnego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu.

Potwierdzeniem i uzupełnieniem wyjaśnień podejrzanego jest w pełni wiarygodny, w żaden sposób niepodważalny dowód w postaci opinii z zakresu księgowości i rachunkowości ( wraz z załącznikami ) , która została sporządzona na etapie postępowania przygotowawczego przez biegłego K. S.. Biegła K. S. sporządziła opinię w sposób fachowy, obiektywny, pełny i rzetelny, wskazując logicznie w jaki sposób wyprowadziła wnioski końcowe. Biegła K. S. sporządziła opinię w sposób całkowicie obiektywny, nie wykazując żadnych inklinacji do niezasadnego obciążania podejrzanego, wskazując kiedy i dlaczego podejrzany miał obowiązek prawny złożenia wniosku o upadłość spółki, ale zarazem akcentując, że w ocenie biegłego wniosek o ogłoszenie upadłości zostałby z dużym prawdopodobieństwem odrzucony przez Sąd ponieważ majątek spółki był znikomy i nie wystarczałby nawet na pokrycie kosztów postępowania ; biegła odniosła się również do wcześniejszych działań J. M. ( który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki we wcześniejszym okresie ), wskazując, iż postępowanie tegoż nie nosiło znamion niegospodarności.

Dokonując oceny przedstawionych powyżej dowodów należy stwierdzić, iż sprawstwo podejrzanego P. M. w zakresie przypisanego mu czynu nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Czyn podejrzanego P. M. wypełnił znamiona występku z art. 586 kodeksu spółek handlowych, albowiem podejrzany będąc członkiem zarządu spółki ( pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki ) nie zgłosił wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki. Eksponowana przez biegłego K. S. okoliczność, iż w ocenie biegłego wniosek o ogłoszenie upadłości zostałby z dużym prawdopodobieństwem odrzucony przez Sąd ponieważ majątek spółki był znikomy i nie wystarczałby nawet na pokrycie kosztów postępowania, w oczywisty sposób nie ekskulpuje zachowania podejrzanego, natomiast ma wpływ na wyważenie stopnia społecznej szkodliwości czynu ( co pozwoliło na warunkowe umorzenie postępowania karnego ).

Podejrzany P. M. dopuścił się przypisanego mu czynu umyślnie w zamiarze bezpośrednim, albowiem chciał go popełnić.

Podejrzanemu P. M. w czasie popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego należy przypisać winę ; okoliczności wyłączające zawinienie po stronie podejrzanego nie zachodzą.

Ustalając ponad wszelką wątpliwość, iż podejrzany P. M. dopuścił się czynu z art. 586 k.s.h., Sąd dokonał oceny stopnia winy i społecznej szkodliwości tegoż czynu oraz oceny postawy sprawcy, dochodząc do wniosku, iż zasadne będzie zastosowanie środka probacji i warunkowe umorzenie postępowania karnego. W ocenie Sądu wina podejrzanego P. M. oraz społeczna szkodliwość popełnionego przezeń czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, zaś mając na uwadze, iż podejrzany nie był uprzednio karany sądownie ( k. 4825 akt ), uwzględniając jego dojrzały wiek, dotychczasową postawę życiową, sposób życia oraz właściwości i warunki osobiste, jak również trafnie wyeksponowaną we wniosku Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu okoliczność, iż w wyniku zachowania podejrzanego nie doszło do powstania istotnej szkody, Sąd zastosował wobec podejrzanego dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania. U podstaw rozstrzygnięcia Sądu leży głębokie przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie podejrzany przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Zdaniem Sądu doświadczenie związane z toczącym się przeciwko podejrzanemu procesem karnym, winno stanowić dla niego wystarczającą nauczkę i przestrogę na przyszłość oraz zdopingować do przestrzegania prawa. Wyznaczony stosownie do przepisu art. 67§1 kk roczny okres próby umożliwi odpowiedź na pytanie, czy postawiona w stosunku do podejrzanego P. M. prognoza kryminologiczna okaże się trafna.

Mając na uwadze aktualną sytuację materialną podejrzanego ( podejrzany ma stałą pracę i może poczynić niezbędne oszczędności – k. 4822 akt ), zasądzono od podejrzanego P. M. na rzecz Skarbu Państwa uzasadnione wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania ( na ich wysokość – 7.086,99 zł składa się w głównej mierze koszt opinii biegłego – 6.996,99 zł, a nadto 50 zł z tytułu uzyskania danych o karalności oraz 40 zł tytułem ryczałtu za doręczenie wezwań i pism ) oraz wymierzono mu stosowną opłatę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Pacałowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej R. Socha
Data wytworzenia informacji: